Algemene Voorwaarden Concredis B.V. ten behoeve van Consultancy & Detachering

De Consultancy & Detachering verhouding kent drie partijen: de Opdrachtgever, de Gedetacheerde en het bedrijf Concredis B.V. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij de Consultancy & Detachering betrokken partijen is het volgende van belang.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

 • “Concredis”
  Concredis B.V., gevestigd aan de Zonnebaan 9-11, 3542 EA Utrecht.
 • “Gedetacheerde”
  Een natuurlijke persoon die door tussenkomst van Concredis werkzaamheden en/of diensten verricht, of gaat verrichten ten behoeve van een Opdrachtgever;
 • “Opdrachtgever”
  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Concredis een Overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
 • “Overeenkomst”
  Elke tussen Concredis en Opdrachtgever gesloten overeenkomst waarbij Concredis zich verbindt tot het detacheren van personeel ten behoeve van Opdrachtgever. Onder “Overeenkomst” is tevens begrepen iedere wijziging en/of aanvulling daarop, evenals alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen al dan niet ter voorbereiding of uitvoering daarvan.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Concredis en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.
 2. Deze voorwaarden hebben 1 september 2003 als ingangsdatum.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van Concredis schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere Algemene Voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten

 1. Alle offertes en kostenopgave van Concredis zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
 2. Een opdracht tussen Concredis en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat Concredis de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.
  Schriftelijk wordt de opdracht bevestigd met daarin:
  1. Naam opdrachtgever
  2. Aard van de opdracht
  3. Functieomschrijving
  4. Naam van de uitvoerende consultant
  5. Prijzen
  6. Termijnen van betaling

Artikel 4: Uitvoering

 1. De opdrachtgever verstrekt aan Concredis B.V. nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de gedetacheerde alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht. Concredis B.V. relateert deze door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor Consultancy & Detachering in aanmerking komende gedetacheerde. Op die basis bepaalt Concredis B.V. naar beste kunnen welke gedetacheerde ingevolgde de opdracht wordt voorgesteld. Binnen het hier aangeven kader is Concredis B.V. geheel vrij in de keuze van de gedetacheerde die betreffende de opdracht wordt voorgedragen.
 2. Concredis stelt aan Opdrachtgever gedetacheerde(n) ter beschikking als tijdelijk personeel. De leiding over en het toezicht op de gedetacheerde berust te allen tijde bij Concredis.
 3. Concredis is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de gedetacheerde om welke reden dan ook het verrichten van de werkzaamheden en/of diensten staakt.
 4. Het is de gedetacheerde toegestaan af te wijken van de bij Opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien dat in de Overeenkomst is bepaald, dan wel nader tussen Concredis en Opdrachtgever wordt overeengekomen. Concredis is op geen enkele manier aansprakelijk voor het door de gedetacheerde al dan niet naleven van de bij Opdrachtgever geldende werktijden.

Artikel 5: Overeenkomst

 1. De overeenkomst voor bepaalde tijd
  Dit is een overeenkomst voor een vaste periode: dat wil zeggen voor een vooraf vastgestelde kalenderperiode of voor een periode die eindigt op een vooraf vastgestelde datum of voor een bepaalbare periode: dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet. (Een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van partijen); hierbij kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat de opdracht eindigt door het intreden van een van de afzonderlijke gebeurtenissen.
 2. De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan In de opdrachtsbevestiging die Concredis vooraf opstelt, en door Concredis en Opdrachtgever worden ondertekend, kan een vooraf afgesproken opzegtermijn worden opgenomen.
 3. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit wordt dan schriftelijk overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging van Concredis.
 4. Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met een inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen.
 5. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien:
  1. Concredis de gedetacheerde niet meer aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen als gevolg vanomstandigheden buiten de macht van Concredis gelegen, bijvoorbeeld ten gevolge van overheidsmaatregelen, in de meest ruime zin des woords, of doordat de arbeidsrelatie tussen Concredis en de gedetacheerde is geëindigd;
  2. Opdrachtgever:
   • surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
   • zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
   • een verzoek indient tot toepassing van een schuldsanering in het kader van de Wet Schuldsanering natuurlijke Personen;
   • zijn onderneming staakt;
   • onder curatele of bewind wordt gesteld of anderszins handelingsonbekwaam wordt; of
   • overlijdt.
 6. Indien de situatie van artikel 5.5 (a) van de onderhavige voorwaarden zich voordoet zal Concredis Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de (mogelijke) eindiging op de hoogte stellen. Desgewenst zal Concredis trachten een andere gedetacheerde aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Door het ter beschikking stellen van een andere gedetacheerde komt met Opdrachtgever een nieuwe Overeenkomst tot stand, op welke Overeenkomst de onderhavige voorwaarden onverkort van toepassing zijn, behoudens tussentijdse wijziging van deze voorwaarden.
  1. Indien één van de gevallen zoals genoemd onder artikel 5.5 (b) van de onderhavige voorwaarden zich voordoet, zijn alle vorderingen van Concredis op Opdrachtgever onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, onverminderd de overige aan Concredis toekomende rechten op grond van de Overeenkomst, de onderhavige voorwaarden, de Algemene Voorwaarden en het in de wet bepaalde.
 7. Het eindigen van de Overeenkomst in overeenstemming met het in dit artikel bepaalde leidt niet tot enig recht op schadevergoeding aan de zijde van Opdrachtgever.

Artikel 6: Tarieven

 1. De uren die door de gedetacheerde zijn gewerkt, worden door Concredis aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van het overeengekomen (uur-)tarief. Het (uur-)tarief wordt vastgesteld en mede bepaald aan de hand van de functieomschrijving, welke van Opdrachtgever wordt verkregen.
 2. Overuren worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht in overeenstemming met het gebruikelijk bij Concredis geldende (uur-)tarief.
  1. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat de in werkelijkheid door de gedetacheerde uitgeoefende functie tot een hoger (uur-)tarief moet leiden, is Concredis, zo nodig met terugwerkende kracht, gerechtigd het overeengekomen (uur-)tarief te wijzigen, en aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden en/of diensten, die lager geclassificeerd zijn, dan blijft het aanvankelijk overeengekomen (uur-)tarief ongewijzigd van kracht.
  2. Concredis is eveneens gerechtigd het overeengekomen (uur-)tarief te wijzigen indien de factoren waarop het (uur-)tarief is gebaseerd wijzigen, met dien verstande dat een al overeengekomen (uurtarief) slechts veranderd kan worden vanaf het tijdstip van invoering van de wijziging. Tot “factoren waarop het (uur-)tarief is gebaseerd” behoren in ieder geval geldende overheidsmaatregelen, evenals de voor Concredis geldende wettelijke bepalingen, waaronder sociale verzekeringswetgeving en fiscale wetgeving.

Artikel 7: Goed opdrachtgeverschap

De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Gedetacheerde bij de uitvoering van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

Overige verplichtingen Opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, medewerkers van Concredis of van ondernemingen waarop Concredis ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. Ingeval van overtreding van het in lid 7.1.2 van dit artikel bepaalde is Opdrachtgever aan Concredis een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van zes (6) bruto maandsalarissen van de gedetacheerde in de laatste in het kader van de Overeenkomst bij Opdrachtgever uitgeoefende functie, met een minimum van €12.000,–.
 3. De in lid 7.1.3 van dit artikel genoemde vergoeding is direct opeisbaar en niet voor matiging vatbaar, onverminderd het recht van Concredis om aanvullende of vervangende schadevergoeding te vorderen.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst dan wel de onderhavige voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Concredis aan een derde over te dragen.
 5. Voorts is het Opdrachtgever niet toegestaan de gedetacheerde in het buitenland te werk te stellen en/of aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming van Concredis.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Concredis is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die de Gedetacheerden toebrengt aan de Opdrachtgever of aan derden.
 2. Concredis is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Gedetacherden zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of derden.
  1. Voor zover er sprake is van aansprakelijkheid van Concredis in verband met toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Concredis en/of haar leidinggevende ondergeschikten is de aansprakelijkheid van Concredis per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het totaal van de op grond van de gesloten Overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde en door hem betaalde bedragen, exclusief B.T.W., met een maximum van € 25.000,- tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Concredis.
  2. Concredis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede begrepen gevolgschade en/of immateriële schade, die Opdrachtgever of een derde lijdt doordat Concredis, of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Concredis voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende schaden en verliezen die de Gedetacheerde toebrengt aan de Opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die Gedetacheerden zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaand jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of derden.
  1. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
 4. In het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever Concredis voor schade van nabestaanden door het derven van levensonderhoud, voor zover die schade het gevolg is van letsel van werknemers van Concredis en/ of overige bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken personen, opgelopen bij de uitvoering van die overeenkomst zodanig dat daarvan de dood het gevolg is.

Artikel 9: Bescherming tegen gevaren

 1. Opdrachtgever is ten opzichte van Concredis verplicht de ruimtes, werkbenodigdheden waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden evenals voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de gedetacheerde in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijdt.
 2. Opdrachtgever is verplicht van elk arbeidsongeval, waarbij de gedetacheerde betrokken is een rapport op te (laten) maken, waarin, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt vastgelegd wat zich feitelijk heeft voorgedaan en onder welke omstandigheden het ongeval tot stand kwam.

Artikel 10: Betaling

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van Concredis te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Concredis doet aan Opdrachtgever opgave van de aan de werkzaamheden en diensten bestede tijd.
 2. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 10.1 gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is dan aan Concredis een rente verschuldigd van 1,5 % per maand over het nog openstaande bedrag.
 3.  Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door Concredis niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-relevante eisen,
bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Concredis worden meegewogen.

Artikel 12: Geheimhouding

Concredis, Opdrachtgever en Gedetacheerde verbinden zich om hetzij gedurende deze overeenkomst hetzij na beëindiging hiervan, op geen enkele wijze, aan wie dan ook en in welke vorm ook enige mededeling te doen van of aangaande bijzonderheden van opdrachtnemers of opdrachtgevers betreffende of daarmee houdende, welke bekend zijn geworden tijdens of ten gevolge van het uitoefenen van het project en waaromtrent bij aanvang van de dienstbetrekking geheimhouding is opgelegd en / of waarvan het geheim of het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.

Artikel 13: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Concredis is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Concredis en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.